th th
en

รอบกิจกรรมเดือนพฤษภาคม

กิจกรรมการทดลอง
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
เดือนพฤษภาคม

Click

กิจกรรมการทดลอง
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เดือนพฤษภาคม

Click

กิจกรรมการทดลอง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เดือนพฤษภาคม

Click