th th
en

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหาร สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

c8dddc72c0de6f987591adedc6f27ce7 L

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริหาร 

กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน (ระบุตำแหน่ง สังกัดให้ชัดเจน)

พร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่

กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน