th th
en

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการ และวิทยากร สังกัดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 11 อัตรา

c8dddc72c0de6f987591adedc6f27ce7 L

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการ และวิทยากร พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จำนวน 11 อัตรา
ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ 
กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวโหลดใบสมัครงาน