th th
en

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2018) ขึ้น และได้มีการจัด
“ค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ อพวช. โดยมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561
จำนวน 16 ทีม (33 คน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลงงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา


ตลอดระยะเวลาในการเข้าค่ายฯ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยทั้ง 33 คน ได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์
ภายใต้หัวข้อ The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Know! (ความลับของอาหาร: ความจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณไม่เคยรู้!) สู่สังคมไทย
โดยเยาวชนได้มีการนำเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบมาก่อนหรือมองข้ามความสำคัญ ผ่านมุมมองวิทยาศาสตร์
ในวันสุดท้ายของการเข้าค่ายฯ

IMG 9894 1600 1067

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561
ในการตัดสินคัดเลือกผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ต่างประเทศ และนำเสนอผลงาน
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการอิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2561 
ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ กรรมการและประธาน วท 45-46 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 
คุณปิลันธนี พาณิชพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณแอนเดรียส เคมป์ลิน  ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน 
จากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, คุณรักชนก บุตตะโยธี หัวหน้าค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และคุณสุวิทย์ เปานาเลียง ผู้อำนวยการกองคาราวานวิทยาศาสตร์ 
จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ทำการคัดเลือก นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 2 ทีม เพื่อเป็นผู้แทนทูตเยาวชนไทย
ไปปฏิบัติภารกิจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ต่างประเทศ ได้แก่

IMG 0087

ทีม alike โดยมีนางสาวกวิสรา ประณีตวตกุล หรือน้องแคท และนางสาวณัฐชา ปทิตตาบุตร หรือน้องโบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีม alike โดยมีนางสาวกวิสรา ประณีตวตกุล หรือน้องแคท และนางสาวณัฐชา ปทิตตาบุตร หรือน้องโบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอเรื่องราวของคุณค่าด้านสารอาหารประเภทโปรไบโอติก (Probiotic) ที่มีอยู่ในอาหารพื้นบ้านที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นคือ ปลาร้า เพื่อทำให้คนที่ชอบรับประทานปลาร้าได้รู้จักกับคุณค่าทางสารอาหารที่มีในปลาร้าที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อน และส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มคนที่ไม่รับประทานปลาร้าได้รู้จักคุณประโยชน์ของปลาร้า

IMG 0076

ทีม M2  โดยมีนายธีระพงษ์ พลตื้อ หรือน้องมาร์ค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และนางสาวมัญชรี แสงเมือง หรือน้องมัสมั่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และทีม M2  โดยมีนายธีระพงษ์ พลตื้อ หรือน้องมาร์ค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนางสาวมัญชรี แสงเมือง หรือน้องมัสมั่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการถนอมอาหาร Freeze Drying เพื่อช่วยในการยืดอายุของอาหารและลดปริมาณอาหารที่เน่าเสีย
รวมถึงและลดการเกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาหารในอนาคตและทีม M2  โดยมีนายธีระพงษ์ พลตื้อ หรือน้องมาร์คมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และนางสาวมัญชรี แสงเมือง หรือน้องมัสมั่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการถนอมอาหาร Freeze Drying
เพื่อช่วยในการยืดอายุของอาหารและลดปริมาณอาหารที่เน่าเสีย รวมถึงและลดการเกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาหารในอนาคตนอกจากนี้ ทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือก 10 ทีมเพื่อรับทุนการศึกษา 3,000 บาทและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอผลงาน และแสดงความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการอิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2561 ได้แก่

 

1. ทีม Project C โดยมี นายภานุวัฒน์ รุจิรวณิช และนายเปรมศักดิ์ ชินวุฒินันท์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

IMG 9756

 

 2. ทีมสมันน้อย โดยมี นายชนินทร์ คาภีรกิจ และนายสรวิศ อรุณทัต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IMG 9676

 

3. ทีม What the Health! โดยมี น.ส.มานิสา แก้วเสน และนายภานุวัฒน์ เพ็งผอ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

IMG 9633

 

4. ทีม ICU โดยมี น.ส.น้ำทิพย์ วรรณขจีพิบูลย์ และน.ส.ปุณญานุช สุทธิบุญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG 9763

 

5. ทีม Bitesize Science โดยมี นายสุธีบูรณ์ ชูวิทยา และน.ส.ชุติกา วีระยุทธวัฒนะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

IMG 9818

 

6. ทีมกลุ่มก้อน โดยมี น.ส.ปฐมกาล เหล่ากิตติวัฒนา และน.ส.ภารดี เพชรจิราวุฒิ จากมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

IMG 9533

7. ทีม MEDietary โดยมี นายณัฎฐ์ อึ้งรังสีโสภณ และน.ส.ชลหทัย ใจคำปัน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IMG 9580 


8. ทีม Impossible But We’re Possible โดยมี น.ส.ปารวี กองรุ่งเรือง และนายโภค เกิดโภคา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

IMG 9685

9. ทีม Sci-Sis โดยมี น.ส.จีรณา อินนา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และน.ส.อัยมี่ ดีเจริญ จากมหาวิทยาลัยรังสิต
IMG 9705


10. ทีม Empty โดยมี น.ส.ปภาภัทร วงษ์ดนตรี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
IMG 9669

ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473,1442 
โทรสาร 0 2577 9990
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.03
1
05
04


กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร