th th
en

ในพระราชกฤษฎีกานี้ "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" 

ในพระราชกฤษฎีกานี้ "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" หมายความว่า สถานที่เก็บรวบรวมวัตถุ วัสดุอ้าง อิงสิ่งประดิษฐ์ จำแนกประเภท วัตถุ บันทึกหลักฐาน สงวนรักษาและแสดงหรือจัดให้มีการแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ประชาชนเกิดความ เข้าใจหรือกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอดีตปัจจุบันและอนาคต "องค์การ" หมายความว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "พนักงาน" หมายความว่า พนักงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้รวมถึงผู้อำนวยการด้วย "ลูกจ้าง" หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้