th th
en

อพวช. มีอำนาจ หน้าที่กระทำการต่าง ๆ ภายในวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 อำนาจ
หน้าที่
อพวช. มีอำนาจ หน้าที่กระทำการต่าง ๆ ภายในวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 อำนาจ
หน้าที่เช่นว่านี้ให้ รวมถึง
(1)  ถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า
เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจน รับทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้
(2)  ว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการที่เกี่ยวกับกิจการของ อพวช.
(3)  รับค่าตอบแทนหรือค่าบริการภายในอำนาจหน้าที่ของ อพวช.
(4)  กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์หรือลงทุนเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อพวช.
(5)  เข้าร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด เพื่อ
ประโยชน์แก่กิจการของ อพวช.
(6)  กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเอกชน โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(7)  กำหนดอัตราการให้บริการและความสะดวกต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การดำเนินกิจการของ อพวช. และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาและค่าบริการ
(8)  จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ อพวช.
(9)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน