th th
en

ทุนของ อพวช.
 
ทุนของ อพวช. ประกอบด้วย
(1)  เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมจำนวนสิบล้านบาท
(2)  เงินที่รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้เป็นคราว ๆ เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
(3)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 37
(4)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5)  ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4)