th th
en

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการของ อพวช. ต้อง ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ อพวช. หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ อพวช. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนที่ จำกัดความ รับผิดในกิจการเช่นว่านั้น หรือเป็นประธานกรรมการกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำเนินการ โดยการมอบหมายของ อพวช. ในกิจการตามมาตรา 7 (5)

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการของ อพวช. ต้อง ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ อพวช. หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ อพวช. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนที่ จำกัดความ รับผิดในกิจการเช่นว่านั้น หรือเป็นประธานกรรมการกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำเนินการ โดยการมอบหมายของ อพวช. ในกิจการตามมาตรา 7 (5)