th th
en

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อพวช. และ
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(1)  วางข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7
(2)  วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(3)  วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือค่าจ้างการลดขั้นเงินเดือน และ
การออกจากตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินบำเหน็จ วิจัย การลงโทษและ การอุทธรณ์การลง
โทษพนักงานและลูกจ้าง
(4)  วางข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนรวม และการบริหารงานต่างๆ ของ อพวช.
(5)  วางข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินของ อพวช.
(6)   กำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่านายหน้า และค่าดำเนินธุรกิจต่างๆ ตลอดจนวิธีการชำระราคาและค่า
บริการของ อพวช.
(7)  วางข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าล่วงเวลาและการจ่ายเงินอื่น
(8)  กำหนดสัญลักษณ์และเครื่องหมายของ อพวช.
(9)  วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ พนักงานและลูกจ้าง
(10)  วาข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้และการรักษาทรัพย์สินของ อพวช.
(11)  วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
(12)  แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
(13)  วางข้อบังคับเกี่ยวกันกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่น เพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน
อพวช. และครอบครัว ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(14)  วางข้อบังคับหรือระเบียบอันจำเป็นเพื่อให้กิจการของ อพวช. ดำเนินไปโดยเรียบร้อยข้อบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกันการ ปฏิบัติงานหรือการเงินที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น ถ้ามีข้อความจำกัดอำนาจของผู้
อำนวยการในการทำนิติกรรมไว ้ประการใด ให้ประกาศข้อความเช่นว่านั้นใน ราชกิจจานุเบกษา
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อพวช. และ
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(1)  วางข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7
(2)  วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(3)  วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือค่าจ้างการลดขั้นเงินเดือน และ
การออกจากตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินบำเหน็จ วิจัย การลงโทษและ การอุทธรณ์การลง
โทษพนักงานและลูกจ้าง
(4)  วางข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนรวม และการบริหารงานต่างๆ ของ อพวช.
(5)  วางข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินของ อพวช.
(6)   กำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่านายหน้า และค่าดำเนินธุรกิจต่างๆ ตลอดจนวิธีการชำระราคาและค่า
บริการของ อพวช.
(7)  วางข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าล่วงเวลาและการจ่ายเงินอื่น
(8)  กำหนดสัญลักษณ์และเครื่องหมายของ อพวช.
(9)  วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ พนักงานและลูกจ้าง
(10)  วาข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้และการรักษาทรัพย์สินของ อพวช.
(11)  วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
(12)  แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
(13)  วางข้อบังคับเกี่ยวกันกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่น เพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน
อพวช. และครอบครัว ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(14)  วางข้อบังคับหรือระเบียบอันจำเป็นเพื่อให้กิจการของ อพวช. ดำเนินไปโดยเรียบร้อยข้อบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกันการ ปฏิบัติงานหรือการเงินที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น ถ้ามีข้อความจำกัดอำนาจของผู้
อำนวยการในการทำนิติกรรมไว ้ประการใด ให้ประกาศข้อความเช่นว่านั้นใน ราชกิจจานุเบกษา