th th
en

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และกำหนดอัตราเงิน เดือนของผู้อำนวยการด้วความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และกำหนดอัตราเงิน เดือนของผู้อำนวยการด้วความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี