th th
en

ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(1)  ตาย
(2)  ลาออก
(3)  คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือหย่อนความสามารถ
(4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 19
ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(1)  ตาย
(2)  ลาออก
(3)  คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือหย่อนความสามารถ
(4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 19