th th
en

ผู้อำนวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของ อพวช. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของอพวช. และตามนโยบายระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่งผู้อำนวยการ ต้องรับผิดชอบต่อคณะ กรรมการในการ จัดการและดำเนินกิจการของอพวช.

ผู้อำนวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของ อพวช. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของอพวช. และตามนโยบายระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่งผู้อำนวยการ ต้องรับผิดชอบต่อคณะ กรรมการในการ จัดการและดำเนินกิจการของอพวช.