th th
en

ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อำนวยการ

ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้แทนของ อพวช. และในการนี้ผู้อำนวยการอาจมอบให้บุคคลใด ๆ ปฎิบัติกิจการบางอย่างแทนในเมื่อคณะกรรมการกำ หนดไว้ในข้อบังคับว่าให้ปฎิบัติแทนกันได้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่งในกรณีที่ข้อบังคับหรือระเบียบซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 17 กำหนดว่า นิติกรรมใดผู้อำนวยการจะกระทำได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน บรรดานิติกรรมที่ผู้อำนวยการทำขึ้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวย่อมไม่ผูกพัน อพวช. เว้นแต่คณะกรรมการ จะให้สัตยาบัน