th th
en

ผู้อำนวยการมีอำนาจ
(1)  แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากตำแหน่งตาม ข้อบังคับที่คณะกรรมการ กำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ตำแหน่งที่ปรีกษา รองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(2)  ลงโทษพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 17
(3)  วางระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับกิจการของ อพวช. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบหรือนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
ผู้อำนวยการมีอำนาจ
(1)  แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากตำแหน่งตาม ข้อบังคับที่คณะกรรมการ กำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ตำแหน่งที่ปรีกษา รองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(2)  ลงโทษพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 17
(3)  วางระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับกิจการของ อพวช. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบหรือนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด