th th
en

ในกรณีผู้อำนวยการไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือในกรณีตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวย การ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง พนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมีอำนาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อำนวยการ เว้นแต่อำนาจและหน้าที่ของผู้อำนวยการในฐานะกรรมการของ อพวช. และต้องปฎิบัติกิจการให้อยู่ ภายในแผนงานที่ผู้อำนวยการกำหนด

ในกรณีผู้อำนวยการไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือในกรณีตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวย การ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง พนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมีอำนาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อำนวยการ เว้นแต่อำนาจและหน้าที่ของผู้อำนวยการในฐานะกรรมการของ อพวช. และต้องปฎิบัติกิจการให้อยู่ ภายในแผนงานที่ผู้อำนวยการกำหนด