th th
en

ให้ อพวช. จัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฎิบัติงานใน
อพวช. และครอบครัวในกรณีพ้นจากตำแหน่ง เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ตาย หรือกรณีอื่นอันควรแก่การ
สงเคราะห์          
          การจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์ การออกเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห์ การกำหนดประเภทของผู้ที่
จะได้รับการสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ การจ่าย เงินสงเคราะห์ตลอดจน
การจัดการเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ให้เป็นไป ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
ให้ อพวช. จัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฎิบัติงานใน
อพวช. และครอบครัวในกรณีพ้นจากตำแหน่ง เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ตาย หรือกรณีอื่นอันควรแก่การ
สงเคราะห์          
          การจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์ การออกเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห์ การกำหนดประเภทของผู้ที่
จะได้รับการสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ การจ่าย เงินสงเคราะห์ตลอดจน
การจัดการเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ให้เป็นไป ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด