th th
en

รายได้ที่ อพวช. ได้รับจากการดำเนินกิจการให้ตกเป็นของ อพวช. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ค่าภาระต่าง ๆ เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตาม มาตรา 9 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฎิบัติงานใน อพวช. และครอบครัวตามมาตรา 17 (13)และเงินลงทุนรายได้ที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่งแล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสำรองตามมาตรา 9 และ อพวช. ไม่สามารถหาเงิน จากทางอื่นได้ รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แก่ อพวช. ตามจำนวนที่จำเป็น

รายได้ที่ อพวช. ได้รับจากการดำเนินกิจการให้ตกเป็นของ อพวช. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ค่าภาระต่าง ๆ เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตาม มาตรา 9 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฎิบัติงานใน อพวช. และครอบครัวตามมาตรา 17 (13)และเงินลงทุนรายได้ที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่งแล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐถ้ารายได้มีจำนวนไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสำรองตามมาตรา 9 และ อพวช. ไม่สามารถหาเงิน จากทางอื่นได้ รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แก่ อพวช. ตามจำนวนที่จำเป็น