th th
en

ให้ อพวช. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ให้ อพวช. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง