th th
en

ให้ อพวช. วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการ แยกตามประเภทงานส่วนที่สำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่าย เงินทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงกิจการที่ มีอยู่ตามความจริง และตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วย ข้อความอันเป็นเหตุที่มาของรายการดังกล่าว และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจำ

ให้ อพวช. วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการ แยกตามประเภทงานส่วนที่สำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่าย เงินทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงกิจการที่ มีอยู่ตามความจริง และตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วย ข้อความอันเป็นเหตุที่มาของรายการดังกล่าว และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจำ