th th
en

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยข้อความ คำชี้แจงอันควรแก่การสอบบัญชีที่ได้รับตลอดจนความสมบูรณ์ของสมุดบัญชีที่ อพวช. รักษาและต้องแถลงด้วยว่า
(1)  งบดุลและบัญชีที่สอบนั้นถูกต้องตรงกับสมุดบัญชีหรือไม่เพียงไร
(2)  งบดุลและบัญชีที่สอบนั้นแสดงการงานของ อพวช. ที่เป็นอยู่ตามจริงและตามที่ควร ตามข้อความคำชี้แจง และความรู้เห็นของผู้สอบบัญชี หรือไม่เพียงไร 
ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยข้อความ คำชี้แจงอันควรแก่การสอบบัญชีที่ได้รับตลอดจนความสมบูรณ์ของสมุดบัญชีที่ อพวช. รักษาและต้องแถลงด้วยว่า
(1)  งบดุลและบัญชีที่สอบนั้นถูกต้องตรงกับสมุดบัญชีหรือไม่เพียงไร
(2)  งบดุลและบัญชีที่สอบนั้นแสดงการงานของ อพวช. ที่เป็นอยู่ตามจริงและตามที่ควร ตามข้อความคำชี้แจง และความรู้เห็นของผู้สอบบัญชี หรือไม่เพียงไร