th th
en

ภายในหนึ่งร้องห้าสิบวันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของ อพวช. อพวช. ต้องรายงานต่อรัฐมนตรีและโฆษณารายงานประจำปีแสดงงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนเพียงสิ้นปีบัฐ ชี พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี

ภายในหนึ่งร้องห้าสิบวันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของ อพวช. อพวช. ต้องรายงานต่อรัฐมนตรีและโฆษณารายงานประจำปีแสดงงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนเพียงสิ้นปีบัฐ ชี พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี