th th
en

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมดำเนินการให้มีการโอนกิจการ ทรัพย์สินสิทธิหนี้และความรับผิดรวมทั้งเงินงบ ประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยา ศาสตร์แห่งชาติเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับราชการของโครงการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไปเป็นของ อพวช. โดยไม่ชักช้า

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมดำเนินการให้มีการโอนกิจการ ทรัพย์สินสิทธิหนี้และความรับผิดรวมทั้งเงินงบ ประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยา ศาสตร์แห่งชาติเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับราชการของโครงการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไปเป็นของ อพวช. โดยไม่ชักช้า